เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


.
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๖
*******************
ใบสมัคร อ.1 คลิก
ใบสมัคร ป.1 คลิก
ใบสมัคร ม.1 คลิก
ใบสมัคร ม.4 คลิก

    ค้นหา

ศน.นงนุช พรชัยไชยวัฒน์ พร้อมด้วย ศน.สมพร ไตยวงค์ ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้นักเรียนตามโครงการนำร่องในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 (Post- test)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (การอ่าน) และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3(ภาษาไทยและคณิตศาสตร์)ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ศน.นงนุช พรชัยไชยวัฒน์ พร้อมด้วย 
ศน.สมพร ไตยวงค์ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบวัดความรู้นักเรียนตามโครงการนำร่อง
ในการพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 (Post- test) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (การอ่าน)
และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ภาษาไทยและคณิตศาสตร์)ปีการศึกษา 2564
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-02-05 13:52:04