เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

   ค้นหา

นพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์)สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสามพราน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 นางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์)
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองสามพราน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2023-05-24 14:12:18