เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
   ค้นหา

ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ทำสัญญา MOU การจ้างครูต่างประเทศ


ผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ทำสัญญา MOU การจ้างครูต่างประเทศ


ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2022-06-30 10:25:07