เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี
   ค้นหา

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นางขวัญใจ เกตอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายภัทฒ วิรัตน์เกษม นายลำใย อรรคจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจ คณะกรรมการคุมสอบและนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 25 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


 
ดูรายละเอียดทั้งหมด -> เมื่อวันที่ : 2024-02-27 11:33:24