เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


นายประจวบ ชลวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา (อบจ.ชลบุรี ) ติดตาม กำกับโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น


นายประจวบ ชลวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  (อบจ.ชลบุรี ) ติดตาม กำกับโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

นายประจวบ ชลวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  (อบจ.ชลบุรี ) ติดตาม กำกับโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

นายประจวบ ชลวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  (อบจ.ชลบุรี ) ติดตาม กำกับโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

นายประจวบ ชลวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา  (อบจ.ชลบุรี ) ติดตาม กำกับโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น

นายประจวบ ชลวิริยะกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา (อบจ.ชลบุรี ) ติดตาม กำกับโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น
  เมื่อวันที่ : 2023-03-01 14:30:00