เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
  เมื่อวันที่ : 2023-01-05 11:11:33