เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี


เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี

เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี

เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี

เครื่องแบบชุดลูกเสือ เนตรนารี


 

  เมื่อวันที่ : 2023-05-03 14:44:40