เอกลักษณ์ : ดนตรีนาฏศิลป์ เลิศล้ำเพื่อปวงชน อัตลักษณ์ : นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย วิสัยทัศน์ : จัดการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางปัญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม นำความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล คำขวัญ : เรียนดี มีคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ DARE ประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ DARE  ประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ DARE  ประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ DARE  ประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ DARE  ประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 โครงการ DARE ประเทศไทย เข้ามาอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ

  เมื่อวันที่ : 2023-05-24 15:32:47